Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Uwaga: Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 16 kwietnia.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu informuje o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW we Wrocławiu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego ze zm.

1. Szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać kandydat na urzędnika wyborczego.

Zgodnie z art. 191 b oraz art. 191 c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

Urzędnikiem wyborczym może być osoba:

- posiadająca wykształcenie wyższe,

- będąca pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Urzędnikiem wyborczym nie może być:

- osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,

- komisarz wyborczy,

- pełnomocnik wyborczy,

- pełnomocnik finansowy,

- mąż zaufania,

- osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (za wyjątkiem miast na prawach powiatu),

- osoba, która ma miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego,

- członek komisji wyborczej,

- członek partii politycznej,

- osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją,

- osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat.

 

2. Liczba urzędników wyborczych na w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW we Wrocławiu.

Liczba urzędników na obszarze właściwości Delegatury KBW we Wrocławiu (plik do pobrania)


3.    Zasady dokonywania zgłoszeń.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do pobrania: wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (plik do pobrania).

Zgłoszenia należy składać do Dyrektora Delegatury KBW we Wrocławiu w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30.

Do zgłoszenia należy załączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Dokumenty muszą być złożone osobiście w siedzibie Delegatury KBW we Wrocławiu lub przesłane na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław  z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie – urzędnik wyborczy”. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres: Pokaż adres e-mail w formie skanów podpisanych dokumentów, jednakże dokumenty te muszą zostać również dostarczone do Delegatury w oryginałach w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 kwietnia br. Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury.

Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wynikające z Kodeksu wyborczego zostaną przekazane Szefowi Krajowego Biura Wyborczego.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  22-02-2018 9:33

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 9:40

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 9:44

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 9:45

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 11:38

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 13:32

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 9:51

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 9:58

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 10:06

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  26-04-2018 15:09

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  27-04-2018 10:38

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 11:13

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij